Kort beskrivelse af Sclerosehospitalernes tilbud

Sclerosehospitalerne tilbyder specialiseret rehabilitering til mennesker med multipel sclerose (MS). Rehabiliteringen sker under indlæggelse og forestås af kompetente fagpersoner, i tværfaglige teams, med mange års erfaring i sclerose-rehabilitering.

Henvisning sker, når personen og den henvisende læge oplever et behov for en intensiv rehabiliteringsindsats. MS opleves og udvikler sig forskelligt for ethvert menneske med sclerose, og derfor er der forskellige behov på forskellige tidspunkter.

Af samme grund skal rehabiliteringen være personlig, målrettet og realistisk, og effekten skal kunne videreføres derhjemme.

Sclerose-hospitalerne i Danmark indlægger godt 1100 om året, og en grundig visitation og samarbejde med patienten afgør, hvad det rette tilbud er på det aktuelle tidspunkt. Rehabiliteringen er en samarbejds-proces med to aktive og velforberedte parter: Patient og pårørende og Sclerosehospitalets behandlere.

Vi har et brugerråd, og patienter og pårørende deltager i evaluering af vores tilbud.

Alle patienter fra Region Sjælland og Hovedstaden indlægges fortrinsvis i Haslev, det samme gælder  patienter fra Region Syddanmark, som selv kan stå for deres transport. Alle fra Region Midtjylland og Nordjylland indlægges fortrinsvis i Ry. Sclerosehospitalerne er omfattet af frit sygehusvalg.

Første gang

Sclerosehospitalerne tilbyder førstegangsforløb af 2 ugers varighed til alle førstegangshenviste patienter.

Det er vores erfaring, at første gang en patient indlægges på et sclerosehospital, har han/hun brug for en bred introduktion til, hvad MS er, og hvordan man mestrer livet med sygdommen. Indlæggelsen er derfor en kombination af bedste og nyeste viden samt personlig rehabilitering:

 • Mestring af livet med MS
 • Introduktion til temaerne: Kognition, Energi, Fysisk Aktivitet og Mental Robusthed
 • Erfarings- og vidensudveksling i gruppe med andre førstegangsindlagte
 • Personlig rehabilitering inden for udvalgte fokusområder i relation til egne ønsker, behov og under hensyn til forløbets øvrige indhold.

Pårørende

Pårørende inddrages som partnere i rehabiliteringen efter aftale med patienten. Inddragelsen sker gennem:

 • Direkte involvering under indlæggelsen, fx på indlæggelsesdagen eller ved udskrivning
 • Forundersøgelse eller kontrol på Sclerosehospitalet eller i hjemmet
 • Pårørende-undervisning.

Individuelt forløb

Der tilbydes individuelle forløb af enten 2 eller 4 ugers varighed, afhængig af indlæggelsens (for)mål og under hensyn til patientens behov og ønske.

I et individuelt forløb afklarer patienten i samarbejde med sin personlige vejleder og et tværfagligt team en konkret målsætning, som realistisk kan indfries på 2 eller 4 uger. Der er ofte størst behov for rehabiliterende indsatser i et af følgende områder:

Energi

Når træthed er et dominerende symptom, som påvirker livskvaliteten negativt.

 • Forøge/forvalte energi
 • Strukturering af hverdagens aktiviteter
 • Energifremmende træning og ernæring

Fysisk Funktion

Når fysiske symptomer er dominerende, fx i forhold til fysiske aktiviteter i hverdagen.

 • Træning (Styrke, kondition, balance)
 • Afprøvning af hjælpemidler
 • Udarbejde meningsfuld træningsplan

Mental Robusthed

Når det at håndtere sclerosen opleves som den største barriere for et godt liv.

 • Undervisning og afprøvning af strategier til at øge mental robusthed
 • Øge trivsel i hverdagen
 • Skabe mening og håb

Kognition

Når MS medfører intellektuelle/kognitive vanskeligheder kan indlæggelsen fokusere på:

 • Udredning/undervisning i kognition
 • Afprøvning af hjælpemidler
 • Eventuel neuropsykologisk udredning

Tema-forløb

Sclerosehospitalerne tilbyder temaforløb af 2 ugers varighed til flergangsindlagte patienter

Flergangsindlagte, der har behov på et specifikt område, kan tilbydes temaforløb inden for: Energi, Kognition, Mental Robusthed eller Fysisk Funktion. Under forløbet tilbydes desuden personlig rehabilitering i afgrænset omfang under hensyn til det øvrige fastlagte tema-program. Patienten skal kunne indgå i en gruppe og få udbytte af gruppens proces.

Tilbud til mennesker med fremskreden sclerose

Sclerosehospitalerne tilbyder individuel rehabilitering af to ugers varighed med forudgående behovs-udredende undersøgelse i hjemmet samt opfølgning efter.

Patienter med fremskreden MS, der har brug for andres hjælp til de fleste daglige aktiviteter i hverdagen, tilbydes 2 ugers individuel rehabilitering med forundersøgelse i hjemmet inden indlæggelse og opfølgning efter indlæggelse.

I hele forløbet inddrager Sclerosehospitalet gerne samarbejdsparter som pårørende, kommune, hjemmepleje, personlige hjælpere, ergoterapeut, fysioterapeut eller bandagist, alt efter hvad der er behov for og ønske om.

Haslev tilbyder desuden rehabilitering til mennesker med en vægt på 120-250 kilo og i Ry tilbydes rehabilitering op til en vægt på 150 kilo.

Sclerosehospitalernes udgående funktion

Sclerosehospitalerne tilbyder rehabiliteringsindsats i patientens hjemme-miljø, i særlige tilfælde hvor indlæggelse ikke er mulig.

Kerneydelsen på Sclerosehospitalerne er rehabilitering under indlæggelse. Nogle patienter kan dog være i en situation, hvor de af forskellige årsager ikke kan være hjemmefra til rehabilitering.

Sclerosehospitalerne tilbyder i disse tilfælde en målrettet, sammenhængende rehabiliteringsindsats i hjemme-miljøet, bestemt af patientens behov på det aktuelle tidspunkt.

Senest opdateret: d. 28 oktober 2016