Undervisning og inddragelse af pårørende

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med indlagte patienters pårørende er af stor vigtighed for rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering tager sigte på, at den enkelte får så godt et hverdagsliv som muligt med de ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Andre personer indgår ofte i hverdagslivet, det være sig ægtefælle, forældre, børn eller gode venner. Sclerosehospitalerne inviterer derfor patientens nærmeste pårørende til at indgå i rehabiliteringen.

Pårørende har mange roller. Der kan være forventninger til, at

  • de støtter den, der har sclerose
  • de hjælper til med eller klarer nogle praktiske ting i hverdagen
  • de finder plads til sig selv og andre vigtige mennesker i deres liv.

Den med sclerose er påvirket af sygdommen og/eller tanker om, hvad den kan indebære. Pårørende er ikke påvirket på samme måde, men de er også påvirkede af, at sclerose er kommet ind i deres liv. Ligesom det for personen med sclerose er frugtbart at få viden om og strategier til livet med sclerose, så har pårørende ofte brug for tilsvarende viden og strategier til at være en god pårørende med skyldigt hensyn til ens andre opgaver i hverdagen og livet.

På Sclerosehospitalerne  inddrages pårørende på flere forskellige måder:

Førstegangsforløb

På førstegangsforløbet inviteres de pårørende til at deltage på indlæggelsesdagen, hvor de sammen med patienten bydes velkommen og introduceres til Sclerosehospitalernes tilbud. Derudover får de viden om indholdet i det konkrete forløb. Endelig tilbydes de pårørende undervisning ved psykolog, hvor fokus er på det at være pårørende. På udskrivningsdagen inviteres de pårørende igen til at deltage. Her gives informationer om indholdet i de undervisnings- og gruppeforløb, som patienten har deltaget i under forløbet. Desuden mødes pårørende igen med psykolog, hvor emnet er partnerskaber. Afslutningsvis mødes pårørende og patienten til en fælles refleksion.

Fire ugers indlæggelse med individuelle tilbud

Når patienten indlægges til 4 ugers individuel rehabilitering, opfordres patienterne til at inddrage pårørende som partner i rehabiliteringen. Pårørende kan inddrages i forbindelse med forundersøgelse, evalueringsmøder eller opfølgning på hospitalet eller i hjemmet. Fx kan pårørende inddrages i de første samtaler om mål og forventninger i forbindelse med indlæggelsen, samt i de sidste evalueringssamtaler ved udskrivning. Med patientens samtykke og ønske kan Sclerosehospitalerne inddrage pårørende i alle dele af indlæggelsen.

Forældresamtalegruppe

For at støtte børn af forældre med sclerose og forældrene selv, tilbyder Sclerosehospitalerne efter behov forældresamtalegrupper. Her gives informationer om typiske følelses-og adfærdsmæssige reaktioner hos børn. Desuden drøftes, hvordan særligt de ”usynlige” følger af sclerose kan gøres begribelige for børnene. Der vil også være mulighed for at udveksle erfaringer og for at reflektere over egen forældrerolle og –identitet. Endvidere informeres om videre muligheder for støtte og vejledning ift. det at være forældre med sclerose.

Opfølgningsdag efter temaforløb

Pårørende inviteres til at deltage på opfølgningsdag efter temaforløb. På dagen introduceres de pårørende til emnet for temaforløbet (kognition, fysisk aktivitet, energi eller mental robusthed) og der gennemføres pårørendeundervisning ved psykolog, hvor fokus er på det at være pårørende.

Hør Nicklas fortælle

I slutningen af Maj var Nicklas' kæreste, Camilla, på Sclerosehospitalet i Haslev til et to ugers forløb for førstegangspatienter. Hør Nicklas fortælle om, hvad opholdet og hans besøg på hospitalet den sidste dag vil betyde for ham og Camilla.

Senest opdateret: d. 30 november 2016